Наръчник

Наръчник за уеб достъпност

Наръчникът за уеб-достъпност е изработен по проект “Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор“ на Фондация "Хоризонти“ Проектът е финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Той е с продължителност осем месеца и е на обща стойност 19057.20 евро, с безвъзмездно финансиране по програмата от 17057.20 евро. Повече информация за Програмата и донорите - Исландия, Норвегия и Лихтенщайн ще намерите на http://www.ngogrants.bg и http://eeagrants.org. Информация за изпълнението на проекта ще се публикува на http://horizonti.bg

Идеята за настоящия проект идва от факта, че в България все още няма изработен инструментариум и систематизирана информация относно достъпността на Интернет за незрящи. Не са привличани организациите на незрящите за обществени обсъждания, участие при разработване на сайтове и тестването им. Незрящите хора ползват информация, услуги и комуникации основно чрез интернет. Дигиталната достъпност е също сред принципите в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ). В чл. 9 от КПХУ, тя е условие за интеграция и социално включване. В момента не се прилагат в достатъчна степен норми и стандарти за постигане на универсален дизайн, гарантиращ достъпността на публичните сайтове. Липсват механизми за включване на незрящите ползватели при оценка на достъпността.

Чрез изпълнението на проекта ще се информира обществеността и в частност държавните и общински власти за степента и необходимостта от достъпност на Интернет за незрящи, ще се постигне мрежова организираност в гражданския сектор по отношение на дигиталната достъпност, ще се изработят инструменти за прилагане на международните стандарти за достъпност (това са настоящия Наръчник и приложението Въпросник), ще се извърши проучване и анализ на 100 действащи институционални сайтове относно тяхната достъпност, ще се създаде мрежа от експерти и доброволци за тестване на уеб-платформите в процеса на изграждане на електронно правителство.

Целевите групи на проекта са организациите на и за хора с увреждания за създаване на организирана мрежа по уеб достъпност, публичните институции с техните уеб сайтове, незрящи доброволци за тестване на сайтове.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Хоризонти“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Наръчник за уеб достъпност