Проект "Гражданска инициатива за уеб достъпност"

Subscribe to Проект "Гражданска инициатива за уеб достъпност" feed
Проект Гражданска инициатива
Updated: 23 min 39 sec ago

Още един успешно реализиран проект на фондация "Хоризонти"

Thu, 05/05/2016 - 17:01

Димитрина Михайлова
На 29 март 2016 в малката конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство фондация „Хоризонти" проведе заключителна пресконференция, на която бяха представени постигнатите резултати при реализирането на проекта „Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор”. Проектът е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 година.
На вниманието на присъстващите беше представен кратък доклад, в който бяха отразени най-съществените констатации, забележки и препоръки, до които експертите, работили по проекта, бяха достигнали в процеса на тестване на над 100 публични интернет сайта. Пълният вариант на резултатите от проучването ще бъде публикуван на сайта на фондацията и, разбира се, ще бъде изпратен до много публични институции - министерства, областни и общински администрации, държавни агенции и други.
Съществената работа по проекта е била концентрирана около проучване, анализ и оценка на достъпността на ведомствени уеб платформи. В изследователската работа са се включили 30 доброволци със зрителни увреждания, които са имали за задача да проучат и наберат информация по зададения проблем. Всеки един от тях се е занимал с няколко от предварително набелязаните сайтове. Независимо от добрата компютърна подготовка, която доброволците притежават, преди да се включат в работата по проекта за тях е проведено много специализирано обучение за придобиване на дигитални знания и умения, необходими за тестване на достъпността в интернет.
На следващия етап експертите по проекта са извършили своята аналитична и обобщаваща работа. Резултат от нея е създаденият под-робен доклад, включващ анализи и констатации, отнасящи се до качествата на проучваните сайтове. На базата на направените в хода на работата бележки и препоръки е създаден още един продукт - наръчник, даващ практически насоки и съвети за подобряване на уеб достъпността, който ще бъде много полезен за всички публични институции и най-вече за отговорните за изграждането и поддържането на достъпни интернет сайтове лица.
Според ръководителите на фондация „Хоризонти” с този проект би трябвало да се сложи началото на една продължителна във времето инициатива за подобряване на достъпността за лица със зрителни увреждания до съдържанието на различни сайтове в интернет.
За да се осигурят възможности за продължаване на работата и след завършването на проекта, т.е. за да се повиши степента на устойчивост на постигнатите резултати, още в хода на неговата реализация е изградена и вече функционира Национална мрежа за уеб достъпност, която в настоящия момент обединява 15 организации на и за хора с увреждания и 9 независими експерти. Мрежата е отворена за нови сътрудници.
За доброволците и участниците в нея е създаден и специализиран форум, който е ситуиран на изградения по проекта уеб сайт http://webaccess.horizonti.bg/.
На този сайт всеки, който проявява интерес, ще намери и онлайн въпросник, съдържащ 30 въпроса за тестване на всякакви сайтове. Въпросникът е с предназначение да даде най-обща представа дали даден сайт е достъпен за незрящи потребители.
За нашите читатели ще бъде интересно да научат какво е най-общото заключение от направеното от „Хоризонти” проучване. Изразено в проценти то е следното - труднодостъпни за незрящи са 50% от сайтовете на публичните институции в България.
Въз основа на тази констатация е изготвено обръщение към инсти-туциите – открито писмо, в което те се уведомяват за резултатите от тестването и се апелира към тях да положат и да не спират да полагат усилия за повишаване на достъпността на уеб средата, както и за достъпно за хората с увреждания електронно правителство.
Повече информация за проекта, извършваните по него дейности и постигнатите резултати можете да намерите на интернет страницата на фондация „Хоризонти” www.horizonti.bg, както и на http://webaccess.horizonti.bg/.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Хоризонти“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Галерия: Проекти: Текущи проектиГражданска инициативаКатегории: СтатияПроектиНПОФондация Хоризонти

Фондация „Хоризонти” проведе заключителна пресконференция по повод изпълнение на проект „Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор“

Thu, 03/31/2016 - 13:30

На 29 март 2016 г., от 13.00 ч. в УНСС, фондация „Хоризонти" представи резултати от проекта „Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор“, и съкратен доклад за тестването на над 100 публични интернет сайта. Докладът, който предизвика интереса на участниците ще бъде публикуван на сайта на фондацията и ще бъде разпространен сред институциите. Направеното проучване и анализ на достъпността на ведомствените уеб платформи от експертите по проекта, въз основа на тествания извършени от незрящи доброволци, е началото на една инициатива за подобряване на достъпността в интернет.

Именно с тази идея беше изградена и Национална мрежа за уеб достъпност, която обединява организации на и за хора с увреждания, IT експерти и специалисти. Един от продуктите, с който ще могат да се запознаят публичните институции, в т.ч. отговорните за изграждането и поддържането на достъпни интернет сайтове лица, е изработеният по проекта Наръчник, даващ практически насоки и съвети за уеб достъпността.

Пресконференцията се проведе с любезното съдействие на Между университетския център за развитие на кариерата на УНСС.

Повече информация за проекта, дейностите и резултатите, можете да намерите на интернет страницата на фондация „Хоризонти” – www.horizonti.bg.
Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Галерия: Проекти: Текущи проектиГражданска инициативаКатегории: СтатияПроектиНПОФондация Хоризонти

Съобщение

Mon, 03/21/2016 - 15:11

Фондация “Хоризонти” организира заключителна пресконференция по проект “Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор“.

Освен медии, каним всички участници в проекта както и заинтересовани страни.
По време на пресконференцията ще бъде представен доклад за постигнатите резултати, като за пръв път ще представим сравнителен анализ от тестване на 100 публични интернет сайта.

Пресконференцията ще се състои на 29 март 2016 г., от 13.00 ч., в Университета за национално и световно стопанство (УНСС, Студентски град, ул. „8-ми декември”), Малка конферентна зала, с любезното съдействие на Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС.

Изпълнението на дейностите по проекта се отразява на интернет страницата на фондацията – http://horizonti.bg.

Повече информация за Програмата и донорите – Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, можете да намерите на – http://www.ngogrants.bg и http://eeagrants.org.

Проектът се финансира в рамките
на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Проекти: Текущи проектиГражданска инициативаКатегории: ПресконференцииПроектиНПОФондация Хоризонти

Наръчник за уеб достъпност

Fri, 03/04/2016 - 01:36

Уважаеми колеги и съмишленици, можете да разгледате Наръчник за уеб достъпност тук.
Наръчникът за уеб-достъпност е изработен по проект “Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор“ на Фондация "Хоризонти“ Проектът е финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Той е с продължителност осем месеца и е на обща стойност 19057.20 евро, с безвъзмездно финансиране по програмата от 17057.20 евро. Повече информация за Програмата и донорите - Исландия, Норвегия и Лихтенщайн ще намерите на http://www.ngogrants.bg и http://eeagrants.org. Информация за изпълнението на проекта ще се публикува на http://horizonti.bg

Наръчникът беше разработен от експертите Галина Богданова, Живко Томов и Негослав Събев, и с доброволен труд и участие на хората от Управителния съвет на фондация "Хоризонти“.

Наръчникът е в електронен формат и е предназначен за разработчици и администратори на сайтове, за възложители на поръчки за разработване на сайтове и др. Към наръчника е разработено и Интернет приложение - въпросник (чек-листа), съдържащо степенувани по значимост въпроси за оценяване на достъпността. Въпросникът е предназначен за крайни потребители и за всеки, който иска бързо и лесно да провери дали даден сайт е достъпен за незрящи.

Наистина като обем надхвърлихме 100 страници, но пък важното е да има и яснота, и повече информация.

Надяваме се че ще бъде полезен!

Пенка Христова – ръководител проект

Проекти: Текущи проектиГражданска инициативаКатегории: ПроектиНПОФондация Хоризонти

Информация за доброволците по проект "Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор"

Wed, 02/10/2016 - 23:59

Уважаеми съмишленици и доброволци,

Пристъпваме към най-съществената част от нашия проект – Тестването на 100 сайта на публични институции в България. Дейността цели да се проучи нивото на достъпност за незрящи потребители. Получените резултати ще бъдат анализирани и огласени чрез доклад за уеб достъпността в публичния сектор.

Предварителната подготовка за тестването на сайтовете е към своя край. Обучени са 30 незрящи доброволци от град София и от страната. Надяваме се, че предоставените материали и консултации са били полезни за вас.

Все още имате възможност да се допитвате до нашите експерти – Галина, Негослав и Живко по въпроси, които ви интересуват във връзка с тестване на сайтовете. Вече сте запознати със създадените по проекта наръчник и въпросник (чек-листа). Те са на ваше разположение по време на работата.

Моля да попълните онлайн кратка анкета за преминатите обучения, която можете да намерите – тук.

Имаме малко повече от един месец за тестването.

Как именно ще става това?

Екипът на фондацията избра петима отговорници на групи или т.нар "ментори”. Това са лица, които имат добри компютърни компетентности и са работили или в момента работят за фондация "Хоризонти”.

Те ще подпомагат и наставляват групи от доброволци. Предстои екипът по проекта да състави петте групи.

Според правилата разписани в проекта, всеки от вас ще може да тества по един или два уебсайта, в зависимост от степента на справяне. Менторите ще ви насочат към конкретен уебсайт, ще ви подпомагат и съветват, ще наблюдават вашата работа. Най-вероятно ще контактуваме предимно чрез скайп, телефон и имейл.

Когато, през месец март 2016 г., привършим и този етап на проекта, всеки доброволец ще получи сертификат за придобитите умения в сферата на тестване на достъпността в интернет. По свое желание ще може да се регистрира в "Списъка на доброволци“ към webaccess.horizonti.bg, за да бъде на разположение на организации и институции, които проявяват интерес да тестваме техни уеб продукти.

Екипът на "Хоризонти” ви пожелава ползотворна работа, креативност и много усмивки!

Скъпи приятели, винаги може да се свържете с нас и да споделите трудности, проблеми, мнения и нови идеи!

Ментори:

Надежда Иванова – 0885 084774
Събина Чобанова – 0898 448 498
Иван Доброволов – 0899 884 454
Джеваатин Мустафа – 0896 664 559
Исмаил Исмаил – 0895 443 600

Експерти по проекта:

Галина Богданова – 0888 221 825
Негослав Събев – 0898 547 134
Живко Томов – 0888 928 153

Координатор:
Елена Кръстева – 0898 622 338

Ръководител на проекта:
Пенка Христова – 0896 895 988

Проекти: Текущи проектиГражданска инициативаКатегории: ПроектиНПОФондация Хоризонти

НПО за хора с увреждания се обединяват за уеб достъпност в публичния сектор

Wed, 02/03/2016 - 20:13

На 30. и 31. януари 2016 г. в гр. София се проведе учредителен семинар на ново гражданско обединение с наименование „Мрежа за уеб достъпност“.
До момента в мрежата са включени 15 организации на и за хора с увреждания, както и 9 физически лица – IT специалисти, експерти по уеб достъпност и комуникации. Мрежата е отворена за присъединяване на нови последователи.

Основната цел на Мрежата е да работи за достъпността на публичните сайтове, така че те да бъдат ползвани пълноценно и безпрепятствено от хората със сензорни увреждания.

Участниците в семинара се обединиха около следните идеи:
Достъпни за всички електронни услуги, електронно правителство, уеб документи и информация.
При уеб разработки съобразяване със специфичните възможности на уеб посетителите.

Недостъпността на интернет сайтовете на централната и местната администрация се открои като проблем в изказванията на участниците. Експерти в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) разясниха същността на световните стандарти за достъпност в интернет и представиха възможни варианти за тяхното приложение.

Необходимостта от въвеждането на стандарти за уеб достъпност в България и включването на хората с увреждания в процеса по тестване и оценяване на сайтовете, са някои от причините за разработване на Наръчник за уеб достъпност и Чек-листа за тестване на сайтове. Тези инструменти вече са разработени по проект "Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
В проекта се предвижда тестване на 100 публични сайта от граждани със зрителни увреждания. През месец март 2016 г., екипът на фондация "Хоризонти” се очаква да представи резултатите от проведеното тестване.

Допълнителна информация:

Десислав Димов, председател – 0898 43 07 99
Пенка Христова, ръководител на проекта – тел.: 0896 895 988
email: horizontifoundation@gmail.com

Проекти: Текущи проектиГражданска инициативаКатегории: СтатияПроектиНПОФондация Хоризонти

Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор

Wed, 01/13/2016 - 20:57

През 2015 г. Фондация "Хоризонти“ навърши 20 години от своето учредяване. Ако разгърнем броевете на „Зари“ и други издания на незрящите от този дълъг период ще видим, че малката неправителствена организация е била инициатор и двигател на най-съществените постижения в сферата на Информационните Технологии за незрящи. Тя СъздаДЕ първия компютърен център за зрително-затруднени; електронна библиотека за научна и учебна литература. Организира първите специализирани курсове за компютърна грамотност. Инициира успешният проект за българска компютърна реч SpeechLab "Гергана“

Фондацията е реализирала над 30 проекта насочени към решаване на различни проблеми на хората със зрителни увреждания в България. Днес, Макар и на ръба на оцеляването, тя все пак си остава център за идеи и граждански инициативи.

Фондация "Хоризонти“ за пореден път поставя въпроса за информационната достъпност и незрящите хора. Новият проект озаглавен "Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор“, е насочен към тестване и пряко въздействие върху достъпността на сайтовете на институциите в България на централно и местно ниво.

По проекта вече е разработен един Наръчник по уеб достъпност, в който са синтезирани основните стандарти и принципи за достъпен интернет. Представени са и основните нормативни актове, които в една или В друга степен уреждат правилата за достъпност в информационните и комуникационни технологии. Този Наръчник ще може да се ползва от уеб-специалисти разработващи сайтове, от администратори, и от възложители на поръчки за разработване на всякакви уеб платформи. Той Може да бъде намерен на новия сайт на Мрежата за уеб достъпност.

В сайта може да бъде намерен също и разработения по проекта въпросник - (чек-лист) за тестване на сайтове.

Наръчникът и въпросникът са разработени от експертите по проекта Живко Томов - компютърен специалист, Негослав Събев - специалист по информационни технологии за незрящи и доц. д-р Галина Богданова от института по математика и информатика при БАН.

Пенка Христова – Ръководител на проекта каза: С помощта на незрящи доброволци, които в момента обучаваме предстои да тестваме, 100 публични сайта. Това са уеб сайтове на централните държавни органи - министерства и агенции, на местната власт - областни и общински сайтове.
Търсим съмишленици.

Всеки който желае от името на организацията в която е активен да се включи в реализирането на идеята на нашия проект, може да стане член на Мрежата по уеб-достъпност. Мрежата е отворена за организациите на и за хората с увреждания. Нейното учредяване е през месец януари 2016 г.

Като членове на мрежата, активните граждани ще могат да акцентират върху проблемите в сферата на достъпността, ще имат възможност да представят своите идеи, както и пряко да се включват в процесите по подобряване на интернет средата.

За незрящите хора дистанционните електронни услуги са също толкова важни, колкото и достъпната информация в електронен формат.

В момента много електронни услуги и формуляри в интернет са трудно достъпни. За да се възползва от тях незрящият потребител може доста често да загуби прекалено много време и усилия, и накрая дори да се откаже да ползва онлайн тази услуга.

Едва ли има незрящ ползвател, който да не е имал проблеми при пазаруване по интернет, електронно банкиране, попълване на уеб формуляри… Колко време от живота си сме загубили за да пробваме различни недостъпни уеб услуги и продукти из интернет пространството?

Дори и в България Тенденциите вече са все повече електронни услуги и документи да се ползват и подават дистанционно.

По този въпрос екипът по проекта е категоричен:

"Този път не без нас! Ще следим, ще наблюдаваме, ще изискваме!“.

Изразът уеб достъпност не бива да бъде само едно клише. Незрящите хора могат да бъдат напълно равнопоставени в интернет средата.

Уважаеми читатели, това са основните акценти от новия проект на фондация "Хоризонти“, това са идеите и намеренията на екипа по проекта споделени с аудиторията на нашето списание.

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Хоризонти“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."

Проекти: Текущи проектиГражданска инициативаКатегории: СтатияПроектиФондация Хоризонти

Съобщение

Wed, 12/16/2015 - 19:22

Уважаеми колеги,
Благодарим за проявения интерес към учредяването на Мрежа по уеб достъпност. Както знаете, тази инициатива се осъществява с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г., чрез която фондация „Хоризонти“ реализира своя проект „Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор”.

До момента 11 организации са подали Заявления за участие в мрежата, като все още приемаме и индивидуални заявки от хора, експерти в уеб достъпността за хора със зрителни увреждания.
До края на месец Декември 2015 г. Организациите с потвърдено членство могат да се регистрират в изградения форум на мрежата, намиращ се на адрес http://webaccess.horizonti.bg/forum. Ако изпитвате затруднения при регистрацията,можете да ни изпратите имейл адреса, с който искате да ви регистрираме ние. Дискусиите във форума можете да следите както на посочената страница, така и чрез имейлите, които ще получавате. Пишете ни в така създадения пощенски списък, и дайте своето мнение. Може ли списъкът и новият сайт да служат като място за обмен на информация и ресурси?

Както вече ви информирахме, семинарът за учредяване на мрежата ще се проведе на по-късна дата, в началото на месец януари 2016 г. Организации, заявили вече своето участие, да очакват покана за събитието. Регистрираните във форума ще информираме подробно за всички текущи и предстоящи дейности по проекта, в които могат да се включат.
Не се притеснявайте да ни пишете във форума, ние очакваме вашите идеи и предложения!

Екип по проекта

Проекти: Текущи проектиГражданска инициативаКатегории: СтатияПроектиНПО

Покана към НПО за хора с увреждания

Mon, 09/28/2015 - 17:42

Уважаеми колеги,

Информираме ви, че до 10 октомври можете да изпращате заявки за вписване в Мрежата по уеб достъпност, чието учредяване ще стане през месец ноември 2015 г. Предвидили сме минимум 6 НПО от страната и също толкова от гр. София. Учредителният семинар ще бъде проведен между 20 и 30 ноември и ще бъде двудневен, като ще се поемат разходите на участниците.

Заедно с вашата заявка очакваме да препоръчате по един или двама доброволци за участие в обучение за тестване на уеб сайтове.

В заявката, която е свободен текст моля да дадете най обща информация за вашата организация и да отговорите на следния въпрос:

Извършвали ли сте дейности свързани с дигитални технологии за хора с увреждания, и какъв е вашия опит в тази сфера?

Очакваме да се свържете с нас на имейл: horizontifoundation@gmail.com и на телефон: 0896 89 59 88 – Пенка Христова ръководител проект.

Десислав Димов 0898 43 07 99 – председател на фондация "Хоризонти".

Проекти: Текущи проектиГражданска инициативаКатегории: СтатияПроектиНПО

Информационна среща по проект "Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор“

Fri, 09/25/2015 - 15:28

На 24.09.2015 г. Фондация "Хоризонти“ проведе информационната среща по проект “Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор“. Проектът се финансира отПрограмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.

Събитието ни беше уважено от над 35 участника от целевата група на проекта., Сред тях бяха представители на неправителствени организации за незрящи, наши потребители, медии и специални гости: Хюсеин Исмаил заместник Омбудсман, Иван Янев експерт от Министерството на образованието и науката, Председателят на районната организация на ССБ за гр София Асен Алтънов, Председателят на Национално читалище „Луи Брайл - 1928“ Спас Карафезов, Председателят на Националната асоциация на хората с придобити увреждания Златомир Стоянов и други.

След презентацията на проекта, екипът ни отдели време за разясняване на възникналите у аудиторията въпроси. Хората се интересуваха как точно ще бъдат тествани сайтовете на публичните институции и как ще се огласяват крайните резултати от тестването.

В проекта е предвидено разработване на наръчник и чек-листа за тестване, като наръчникът е предназначен най-вече за разработчици и администратори, а чек-листата ще бъде ползвана от незрящи доброволци, тестващи сайтовете. Резултатите от всеки тестван сайт ще бъдат публикувани в списък, заложен в създадената по проекта уеб страница на Мрежа от НПО. Цялата информация ще бъде обобщена и анализирана в заключителен доклад към края на проекта.

Наръчникът и чек-листата са разработени и почти готови, но ще бъдат представени и обсъждани на планирания по проекта семинар на Мрежата.

Следващата стъпка по проекта е набирането и обучението на доброволци.

Приканваме всички неправителствени организации на и за хора с увреждания да се присъединят към т. нар. Мрежа по уеб достъпност и да излъчат свои представители за участие в доброволческата дейност. Свържете се с нас както ви е удобно, по телефон, имейл или заповядайте в офиса на Хоризонти!

Участниците във вчерашното събитие вече имаха възможност чрез анкета да изразят желание за включване в мрежата или обучението, така че са налице първите кандидатури.

Събитието се състоя с любезното домакинство на УНСС в подходяща за целта конферентна зала. Това стана възможно благодарение на Междууниверситетският център за развитие на кариерата при УНСС. Доцент д-р Йордан Близнаков Директор на Междууниверситетския център също уважи нашето събитие и поднесе специално приветствие, както и поздравителен адрес от ръководството на УНСС към екипа на Хоризонти.

След приключване на информационната среща използвахме случая да отбележим и 20-годишнината от учредяването на фондация „Хоризонти“. Г-Н Петър Стайков,дългогодишен член на УС в непринуден разказ открои интересни и важни акценти за живота и дейността на организацията от нейното основаване до днес. Припомнихме си много наши успешно реализирани проекти, с които сме били новатори и сме започвали различни полезни за целевата група инициативи.

По-подробен материал за юбилея на фондацията ще публикуваме в близките дни.

Не мога да не споделя с читателите, че за завършек на срещата бяхме приготвили една специална изненада.

Празничност на събитието и истинска духовна наслада ни подари големият музикант, китарист и певец, Лукас Маскиано. Изпълнението на Лукас беше завладяващо и красиво, а неговата харизма огря и развълнува сърцата ни.

Благодарим му от все сърце!

Благодарности на Боряна Петрова и Ана Мельова от неговия екип, които направиха възможно нашата покана да достигне до Лукас Маскиано.

Ето и една песен на Лукас, поздрав за всички приятели на "Хоризонти“.

Пенка Христова,
ръководител на проекта

Галерия: Проекти: Текущи проектиГражданска инициативаКатегории: СтатияПроектиФондация ХоризонтиНПО

Новина за предстоящо събитие

Tue, 09/15/2015 - 13:52

По проект “Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор“ на Фондация “Хоризонти“, който се реализира с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Предстои да се проведе информационна среща.

Ще бъдат поканени представители на медии, сродни организации, държавни институции и всички приятели на фондация „Хоризонти“. Подготвяме и приятни изненади, тъй като фондацията отбелязва своята 20 годишнина.
На срещата обстойно ще бъде представен проектът, ще има възможност за дискусии и изслушване на предложения и препоръки.
Ако имате интереси в сферата на уеб достъпността ще можете да вземете пряко участие в проекта като се включите в мрежа или кандидатствате за доброволец по тестване на сайтове.

За връзка с екипа:
0896 89 59 88 – Пенка Христова ръководител
0898 62 23 38 – Елена Кръстева координатор
Имейл: horizontifoundation@gmail.com

Информационната среща ще се проведе на 24 септември 2015 г. в Студентски град, Университет за национално и световно стопанство, малка конферентна зала, с любезното съдействие на Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС.

Повече информация за Програмата и донорите- Исландия,Норвегия и Лихтенщайн ще намерите на http://www.ngogrants.bg и http://eeagrants.org .
Информация за изпълнението на проекта ще се публикува на http://horizonti.bg

Галерия: Проекти: Текущи проектиГражданска инициативаКатегории: СтатияПроектиФондация ХоризонтиНПО

Проект “Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор“

Wed, 07/01/2015 - 13:14

На 30 юни 2015 г. стартира проект "Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор“ на Фондация "Хоризонти“, който ще бъде финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Проектът е с продължителност осем месеца и е на обща стойност 19 057.20 евро, с безвъзмездно финансиране по програмата от 17 056.20 евро.

Общата цел на проекта е: Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво, която е и приоритет на Програмата в тематична област Демокрация, Права на човека и Добро управление.
Основните дейности се отнасят към:

  • изграждане на мрежа от НПО по въпросите на достъпността
  • разработване и прилагане на инструменти за проверка в интернет пространството
  • набиране и обучаване на доброволци ( с нарушено зрение), които ще придобият компетентности за тестване на уеб-сайтове
  • тестване на сто институционални уеб-сайта за тяхната достъпност за незрящи.
  • Тук са включени основни публични институции - министерства, областни администрации, общини, комисии, агенции и тн.
    Повече информация за Програмата и донорите- Исландия,Норвегия и Лихтенщайн ще намерите на http://www.ngogrants.bg и http://eeagrants.org .

    "Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Хоризонти“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."

Проекти: Текущи проектиГражданска инициативаКатегории: СтатияПроектиФондация ХоризонтиНПО